CORONA - INFORMASJON

I forbindelse med Corona-situasjonen vil Havlandet her legge ut relevant informasjon til næringslivet i Herøy.

Maritimt Forum - Nettmøte med næringsministeren

"Maritim næring under koronakrise og oljeprisfall" Måndag 11. mai er det mogleg å møte næringsminister Iselin Nybø på nett. Næringsminister Iselin Nybø møter maritim næring og kommenterer korona, oljeprisfall og myndigheitene sin tiltakspolitikk for å avdempe krisa. Fem maritime toppleiarar kommenterer frå sin ståstad. Meir informasjon og påmelding finn du i lenka under.

Les meir..

ÅKP - Ny kompetanse skal få næringslivet i gong igjen

ÅKP i samarbeid med MAFOSS og klyngene er tildelt BIO-midlar frå Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidstakarar frå heile Møre og Romsdal er invitert til å delta på dei digitale kursa. Dei planlagde kursa er godkjende gjennom BIO-ordninga (bedriftsintern opplæring). Det vil seie at kursa er fullfinansierte og GRATIS for deltakarane. Meir informasjon om dei ulike kursa og påmelding kjem tidleg i mai. Kursa rettar seg inn mot 20 kompetanseområde basert på ei omfattande kartlegging av kompetansebehovet i samarbeid med regionalt næringsliv. Både NTNU, Høgskulen i Volda og andre kompetanseaktørar er involverte som kursleverandørar Kursoversikt finn du i lenka under.

Les meir..

NOR Fishing 2020 er AVLYST

Då er avgjerda tatt og NOR Fishing 2020 er avlyst. Det har vore snakk om å arrangere messa i mai 2021, men dette er ikkje lenger aktuelt. NOR Fishing stiftinga arbeider med å kunne tilby ein digital variant av messa. Sjå meir i linken nedanfor.

Les meir..

NOR Fishing 2020

15. mai vert det endeleg avgjort om Nor Fishing messa skal arrangerast som planlagt i august. Siste status i forbindelse med korona-pandemien når det gjeld "fiskerimessa" i Trondheim. Informasjon om den planlagde messa sett i lys av situasjonen i Norge, finn du i lenka under. Opprinnelege fristar er utsette i påvente av ei endeleg avgjerd når det gjeld arrangementet. (sida er sist oppdatert 22.04.2020)

Les meir..

Forskningsrådet - SkatteFUNN

SkatteFUNN (Skattefrådrag for Forskning og Utvikling i eit Nyskapande Næringsliv) er ei rettigheitsbasert skattefrådragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å auke si satsing på forskning og utvikling (FoU). Komande webinar og kurs som kan vere aktuelle for næringslivet i Herøy: 23. april - Webinar SkatteFUNN - Fiskeri og havbruk 29. april - Digitalt SkatteFUNN-kurs i Møre og Romsdal Sjå under for meir informasjon og påmelding.

Les meir..

Regjeringa - Kompensasjonsordninga er opna for søknad

Søknadsportalen for kompensasjonsordninga vart opna på laurdag (18.04) Føretak som er pålagde å stenge av staten vil kunne søke først. I lenkene under finn du informasjon frå regjeringa, samt søknadsportalen og vanlege spørsmål rundt ordninga med svar.

Les meir..

Innovasjon Norge sine krisetiltak for norske bedrifter

Som fylgje av koronakrisa har Innovasjon Norge frå og med 15. april lansert to nye tenester og oppdatert fleire av tenestene dei tilbyr frå før. I lenka under finn du med anna informasjon om: * Tilskot til kommersialisering * Nye tiltak for små og mellomstore bedrifter (SMB) * Ekstraordinært innovasjonstilskot * Innovasjonslån * Tilbod om kobling til behov i helsesektoren

Les meir..

Møre og Romsdal Fylkeskommune - 175 millionar i ekstraordinære midlar

Fylkeskommunen legg fram tiltakspakke på 175 millionar Koronapandemien har sett nærings- og samfunnslivet i fylket i ein svært vanskeleg situasjon. Både kultur- og næringsliv har på kort tid opplevd at store delar av inntektsgrunnlaget er borte. Dette er svært alvorleg, og for å bidra til å berge arbeidsplassar og bedrifter, tilrår fylkeskommunedirektøren at det blir løyvd 175 millionar i ekstraordinære midlar til ei tiltakspakke.

Les meir..

NHO - Spørsmål og svar om kompensasjon for tapt omsetning

Bedrifter kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som fylgje av Covid-19-utbruddet. Støtta vert fastsett ut frå storleiken på uunngåelege faste kostnadar i kvart enkelt foretak. Forslaget skal handsamast i Stortinget i dag, 3. april. Søknadsportalen er varsla og opne 17.april. Kven kan søke? Kva får dei? Når kjem pengane? Er der unntak? Fleire spørsmål og svara finn du i lenka under.

Les meir..

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge fekk tilført 4,5 milliarder kroner ekstra i krisepakken frå regjeringa. Midlane skal gå til utviklingsprosjekt i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i heile landet. Du finn meir informasjon i lenka under.

Les meir..

WEBINAR - 2. april kl. 13

No er mange ute i hardt veir og slit med å få oversikt på kva ein skal gjere for å redde bedrifta si. Havlandet AS inviterer til eit kort webinar i samarbeid med Sparebanken Møre, Ernst & Young og NAV Herøy og Vanylven. Dette webinaret rettar seg mot små og mellomstore bedrifter som no slit med likviditeteten og treng råd og rettleiing. Tema vil vere tiltakspakkar, likviditetsproblematikk, årsoppgjer, handlingsplikt, styreansvar og permitteringsreglar. Webinaret er GRATIS og ope for ALLE - meld deg på i linken under . Det vert gjort opptak, så meld deg på sjølv om du ikkje har høve til å vere med "live" Då står du på e-post lista og får opptaket tilsendt i etterpå.

Les meir..

Altinn - Nyttige dokumentmalar

Det er viktig å ha dokumentasjonen i orden og det kan være vanskeleg å vite kva som bør eller må vere med i forskjellige dokument. På altinn finn du som næringsdrivande og arbeidsgjevar mange nyttige dokumentmalar som kan nyttast i høve permitteringsvarsel, oppsigelser, styremøteprotokoll, likviditetsbudsjett og mykje anna. I lenka under finn du dokumentmalar til nedlasting

Les meir..

Regjeringen.no

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbruddet Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne lenka under vil du finne spørsmål og svar besvart av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les meir..

Brønnøysundregistra via Altinn

Koronaviruset (Covid-19) og din virksomhet Driv du bedrift og er ramma av koronasituasjonen? Altinn har samla informasjon om tiltak for di verksemd på informasjonsportalen Starte og drive.

Les meir..

Finansdepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet

Regjeringa foreslår å opprette ei ordning som inneber at staten dekker ein andel av dei faste kostnadane for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetninga som fylgje av virusutbruddet og smitteverntiltaka. Ordninga skal vere enkel både å nytte og administrere, og skal utformast slik at det tek kort tid frå søknad er sendt til pengane er på konto.

Les meir..

NAV - Er du arbeidsgjevar og har spørsmål om permitteringar?

NAV har ekstra bemanning for å bistå med informasjon om permitteringsreglar. Kontakt oss for bistand: Oddvor F Hovden, tlf 482 52 094 Kåre Hansen, tlf 406 02 047 Roy Vadset, tlf 950 73 188 Ragnar Svensgaard Moe, tlf 922 49 236 Janne Ringstad, tlf 466 22 319 Anders Norvald Hammer – Leiar, NAV Hareid-Ulstein-Sande Monica Osvold – Leiar, NAV Ørsta-Volda Hilde Knotten Dyrhol – Leiar, NAV Herøy-Vanylven Sjå lenka under for meir informasjon

Les meir..